فصل هفتم تایملاین: جلسه یازدهم

شنیداری آیلتس

در آزمون آیلتس بخش شنیداری، به احتمال زیاد با یک map / diagram مواجه خواهید شد. نقشه ها دو دسته هستند: نقشه ی حرکتی  نقشه ی ثابت به سبب اهمیت این گونه سوالات، این جلسه را اختصاص می دهیم به سوالات maps.

فصل هفتم تایملاین: جلسه نهم

شنیداری آیلتس

بخش اول آزمون کتبی آیلتس اختصاص دارد به مهارت شنیداری / listening و این بخش خودش دارای 4 قسمت منتوع است. قسمت چهارم / part 4 معمولا یک مونولوگ / lecture است در باره ی یک موضوع آکادمیک که معمولا در کلاس درس و توسط استاد ارایه می شود و انواع مختلفی دارد. سوالات این […]

فصل هفتم تایملاین: جلسه هفتم

شنیداری آیلتس

بخش اول آزمون کتبی آیلتس اختصاص دارد به مهارت شنیداری / listening و این بخش خودش دارای 4 قسمت منتوع است. قسمت سوم / part 3 معمولا یک دیالوگ / تری لوگ است در باره ی یک موضوع آکادمیک که معمولا در خارج از کلاس درس اتفاق می افتد و انواع مختلفی دارد. سوالات این […]

فصل هفتم تایملاین: جلسه پنجم

شنیداری آیلتس

بخش اول آزمون کتبی آیلتس اختصاص دارد به مهارت شنیداری / listening و این بخش خودش دارای 4 قسمت منتوع است. قسمت دوم / part 2 معمولا یک مونولوگ است در باره ی یک موضوع زندگی روزمره و انواع مختلفی دارد. سوالات این قسمت را نیز در دو تکه می شنوید و قبل از شنیدن […]

فصل هفتم تایملاین: جلسه سوم

شنیداری آیلتس

بخش اول آزمون کتبی آیلتس اختصاص دارد به مهارت شنیداری / listening و این بخش خودش دارای 4 قسمت منتوع است. قسمت اول / part 1 معمولا یک گفتگوی 2 نفره است در باره ی یک موضوع زندگی روزمره و غالبا نوعی form filling است. باید جاهای خالی در یک فرم را پر کنید. در […]

فصل هفتم تایملاین: جلسه یکم

شنیداری آیلتس

آشنایی با بخش ielts listening ۱- دارای ۴ قسمت است و هرکدام ۱۰ تا آیتم / سوال دارد. ۲- قسمتهای ۱ و ۲ مربوط به موضوعات اجتماعی و روزمره است. ۳- قسمتهای ۳ و ۴ مربوط به موضوع های دانشگاهی است. رعایت نکات ابتدایی در طول امتحان ۴- پاسخ سوالات را در همان برگه سوالات […]