فصل سوم تایملاین: جلسه دوازدهم

top speaking

در این جلسه تمرین میکنیم و آموزش می بینیم مطالب و نکات مهمی را برای صحبت در باره ی personalities. گاهی لازم است کسی را توصیف کنیم. برای اینکار خیلی مهم است تعداد مناسبی صفت بلد باشیم و بتوانیم به همراه فعل یا حروف اضافه ی همراهشان بدرستی بکار ببریم. برای این درس دو تا […]

فصل سوم تایملاین: جلسه ششم

top speaking

در جلسه ی امروز توجه شما را معطوف می کنیم به مهارت speaking و اختصاصا روی موضوع توصیف افراد، تمرکز داریم. What is the weather like in your country? What kind of person is your father? Talk about your apartment. What does your sister look like?

فصل دوم تایملاین: جلسه دهم

top speaking

این جلسه تمرکز دارد روی : معرفی و نکات بخش گفتاری ، معرفی بخش اول مصاحبه، و بررسی موضوع food . ابتدا ببینید برای این سوالات جوابتان چیست؟ What do you think about food? Which meal do you enjoy the most? How often do you have convenient food? Do you prefer home-cooked meals at the […]

فصل دوم تایملاین: جلسه هفتم

top speaking

در آزمون آیلتس، و در بخش اول از مهارت speaking، سوالاتی در باره ی شخص شما پرسیده می شوند. یکی از موضوعات در این قسمت مربوط است نظرات و توانایی شما در باره صحبت در مورد weather و اغلب در باره شهر یا کشور شما سوال می کنند. جلسه ی امروز اختصاص دارد به این […]

فصل دوم تایملاین: جلسه چهارم

top speaking

در آزمون آیلتس، و در بخش اول از مهارت speaking، سوالاتی در باره ی شخص شما پرسیده می شوند. یکی از موضوعات در این قسمت مربوط است به آنچه دوست دارید و آنچه دوست ندارید. جلسه ی امروز اختصاص دارد به این مبحث: ابتدا ببینید برای سوالات زیر که از آزمونهای واقعی انتخاب شده اند، […]

فصل دوم تایملاین: جلسه یکم

top speaking

در آزمون آیلتس، و در بخش اول از مهارت speaking، سوالاتی در باره ی شخص شما پرسیده می شوند. یکی از موضوعات در این قسمت مربوط است به علایق و تفریحات شما. جلسه ی امروز اختصاص دارد به این مبحث: ابتدا ببینید برای سوالات زیر که از آزمونهای واقعی انتخاب شده اند، چه جوابی دارید… […]

فصل یکم تایملاین: جلسه دهم

top speaking

1. Do you work or study? 2. What do you like most about your studies? 3. What kind of job do you prefer after graduation? 4. What is your major? 5. Do you go to the university library very often? همانطور که می دانید بخش اول آزمون آیلتس در مهارت speaking اختصاص دارد به سوالاتی […]

فصل یکم تایملاین: جلسه هفتم

top speaking

در بخش اول آزمون speaking در باره ی شما و زمینه های مختلف زندگی تان سوال پرسیده خواهد شد. یکی از این موارد در باره ی Hometown است. ابتدا ببینید آیا جواب مناسبی برای این سوالها دارید؟   Where do you come from? 2. Where about in Tehran do you live? 3. Can you tell […]

فصل یکم تایملاین: جلسه چهارم

top speaking

به پرسشهای زیر بیندیشید و برای آنها پاسخ دو یا سه جمله ای ارایه کنید: What do you do for a living? Tell me a typical day of yours. How did you get your job? Are you satisfied with your job? What do you like most about your job?