فصل سوم تایملاین: جلسه سیزدهم جنرال

آیلتس رایتینگ

در این جلسه تمرکز روی نگارش یک نامه ی نصیحت  advice  و همینطور نگارش نامه ی عذر خواهی apology می باشد. نکات و نمونه ها را بررسی خواهیم کرد. و در انتها نیز باید یک نامه بنویسید و ارسال کنید و فیدبک بگیرید.

فصل سوم تایملاین: جلسه یازدهم جنرال

آیلتس رایتینگ

هنگام نگارش نامه ، با توجه به موضوع داده شد، باید توجه کنید که نامه ی رسمی باید بنویسید یا نامه ی غیر رسمی.  مخاطب هر یک از این دو موضوع با هم فرق دارند و نحوه ی نگارش بخصوص در شروع و پایان خیلی متفاوت خواهد بود. در این جلسه تمرکز روی نگارش یک نامه […]

فصل سوم تایملاین: جلسه نهم جنرال

آیلتس رایتینگ

هنگام نگارش نامه ، با توجه به موضوع داده شد، باید توجه کنید که نامه ی رسمی باید بنویسید یا نامه ی غیر رسمی.  مخاطب هر یک از این دو موضوع با هم فرق دارند و نحوه ی نگارش بخصوص در شروع و پایان خیلی متفاوت خواهد بود. در این جلسه تمرکز روی نگارش یک نامه […]

فصل سوم تایملاین: جلسه هفتم جنرال

آیلتس رایتینگ

هنگام نگارش نامه ، با توجه به موضوع داده شد، باید توجه کنید که نامه ی رسمی باید بنویسید یا نامه ی غیر رسمی.  مخاطب هر یک از این دو موضوع با هم فرق دارند و نحوه ی نگارش بخصوص در شروع و پایان خیلی متفاوت خواهد بود. در این جلسه تمرکز روی نگارش یک نامه […]

فصل سوم تایملاین: جلسه پنجم جنرال

آیلتس رایتینگ

تمرکز این جلسه روی نگارش نامه ی نیمه رسمی / غیر رسمی در بخش رایتینگ آیلتس است و مخصوص داوطلبان جنرال می باشد: نامه نیمه رسمی / غیر رسمی برای دوستان، همکاران، و همسایه ها نگاشته می شود. ادبیات اینگونه نامه ها بخصوص در ابتدا و انتها کاملا متفاوت است با بقیه ی انواع رسمی […]

فصل سوم تایملاین: جلسه سوم جنرال

آیلتس رایتینگ

هنگام نگارش نامه ، با توجه به موضوع داده شد، باید توجه کنید که نامه ی رسمی باید بنویسید یا نامه ی غیر رسمی.  مخاطب هر یک از این دو موضوع با هم فرق دارند و نحوه ی نگارش بخصوص در شروع و پایان خیلی متفاوت خواهد بود. در این جلسه تمرکز روی ویژگی های […]

فصل سوم تایملاین: جلسه یکم ( جنرال)

آیلتس رایتینگ

یکی از چهار مهارت آزمون آیلتس “نگارش” است که  در زمان 60 دقیقه برگزار میشود. این بخش آزمون دارای دو قسمت (Task) است: تسک 1: در بخش اول، داوطلبان جنرال باید یک نامه را ظرف 20 دقیقه و در 150 کلمه نگارش کنند. تسک 2: در بخش دوم، داوطلبان باید یک مقاله ی غیر علمی (essay) […]