فصل سوم تایملاین: جلسه سیزدهم جنرال

آیلتس رایتینگ

در این جلسه تمرکز روی نگارش یک نامه ی نصیحت  advice  و همینطور نگارش نامه ی عذر خواهی apology می باشد. نکات و نمونه ها را بررسی خواهیم کرد. و در انتها نیز باید یک نامه بنویسید و ارسال کنید و فیدبک بگیرید.

فصل سوم تایملاین: جلسه یازدهم جنرال

آیلتس رایتینگ

هنگام نگارش نامه ، با توجه به موضوع داده شد، باید توجه کنید که نامه ی رسمی باید بنویسید یا نامه ی غیر رسمی.  مخاطب هر یک از این دو موضوع با هم فرق دارند و نحوه ی نگارش بخصوص در شروع و پایان خیلی متفاوت خواهد بود. در این جلسه تمرکز روی نگارش یک نامه […]

فصل سوم تایملاین: جلسه یازدهم آکادمیک

آیلتس رایتینگ

این جلسه تمرکز دارد بر نکات نگارش فلوچارت و پروسس در آزمون آیلتس و مشابه آن. دو تا ویدیوی منتخب یوتیوب داریم با کلی نکات و اصطلاحات کاربردی. یک وبسایت برای تمرین سطح پیشرفته معرفی کرده ایم. یک جلسه ی خصوصی اختیاری و یک تکلیف که بفرستید و از استاد فید بک بگیرید.

فصل سوم تایملاین: جلسه نهم جنرال

آیلتس رایتینگ

هنگام نگارش نامه ، با توجه به موضوع داده شد، باید توجه کنید که نامه ی رسمی باید بنویسید یا نامه ی غیر رسمی.  مخاطب هر یک از این دو موضوع با هم فرق دارند و نحوه ی نگارش بخصوص در شروع و پایان خیلی متفاوت خواهد بود. در این جلسه تمرکز روی نگارش یک نامه […]

فصل سوم تایملاین: جلسه نهم آکادمیک

آیلتس رایتینگ

در این نوبت تمرکز می کنیم بر رایتینگ آکادمیک، بخش اول که تفسیر یک نمودار است. در این جلسه نمودارهای نقشه و پروسه را مورد توجه بیشتر قرار می دهیم. دو تا ویدیو از یوتیوب و یک ویدیو آزاد، برای شما این مبحث را کالبد شکافی میکنند. منابع اختیاری از جمله وبسایت و پی دی […]

فصل سوم تایملاین: جلسه هفتم جنرال

آیلتس رایتینگ

هنگام نگارش نامه ، با توجه به موضوع داده شد، باید توجه کنید که نامه ی رسمی باید بنویسید یا نامه ی غیر رسمی.  مخاطب هر یک از این دو موضوع با هم فرق دارند و نحوه ی نگارش بخصوص در شروع و پایان خیلی متفاوت خواهد بود. در این جلسه تمرکز روی نگارش یک نامه […]

فصل سوم تایملاین: جلسه هفتم آکادمیک

آیلتس رایتینگ

ویژگی مشترک نمودارهای ثابت ( جدول، دایره ای، و ستونی) چیست؟ فرق عمده ی آنها در نگارش چیست؟ در این جلسه روی این سه نوع نمودار که در رایتینگ آکادمیک با آنها ممکن است مواجه شوید، تمرکز خواهیم کرد: bar charts / column graphs Tables Pie charts

فصل سوم تایملاین: جلسه پنجم جنرال

آیلتس رایتینگ

تمرکز این جلسه روی نگارش نامه ی نیمه رسمی / غیر رسمی در بخش رایتینگ آیلتس است و مخصوص داوطلبان جنرال می باشد: نامه نیمه رسمی / غیر رسمی برای دوستان، همکاران، و همسایه ها نگاشته می شود. ادبیات اینگونه نامه ها بخصوص در ابتدا و انتها کاملا متفاوت است با بقیه ی انواع رسمی […]

فصل سوم تایملاین: جلسه پنجم آکادمیک

آیلتس رایتینگ

در این جلسه که اختصاص دارد به داوطلبان آیلتس آکادمیک، تمرکزمان را معطوف می کنیم به نگارش مقدمه، overview، و ادبیات و واژگان نمودارهای خطی و حرکتی. در عین حال با تمرین روی نمونه های کتاب improve your writing و تماشای دو تا ویدیو خوب و دستچین شده، سعی در تثبیت آموخته هایمان خواهیم داشت.