برنامه آماده سازی فشرده

محمد امین بابایی

 • آیلتس آکادمیک
 • نمره مطلوب: 6.5
 • نوبت آزمون: دوم
 • مدت زمات آمادگی: 2 ماه

Exam Practice

Other Skills

Speaking

Vocabulary

Grammar

G

 • برنامه دوره و اشکال زدایی مطالب گرامری
 • 8 هفته و هفته ای یک جلسه 40 دقیقه ای
 • مدرس: خانم شهری

مرور و تمرین حال ساده و استمراری / گذشته ساده و استمراری ….  با تمرکز روی نگارش

مرور و تمرین حال کامل و کامل استمراری  ….  با تمرکز روی نگارش

مرور و تمرین گذشته کامل و کامل استمراری ….  با تمرکز روی نگارش

مرور و تمرین آینده ساده و استمراری / be going to ….  با تمرکز روی نگارش

مرور و تمرین ضمیر فاعلی / مفعولی/ صفت ملکی / ضمیر ملکی …. با تمرکز روی نگارش

مرور و تمرین جمله های مجهول ….  با تمرکز روی نگارش

مرور و تمرین ضمیر who/ which/whose/ و جمله شرطی ….  با تمرکز روی نگارش

مرور و تمرین انواع صفت و قید / ترکیب not only, but also ….  با تمرکز روی نگارش

V

 • برنامه دوره و اشکال زدایی واژگان موضوعی
 • 8 هفته و هفته ای یک جلسه 40 دقیقه ای
 • مدرس: خانم شهری

مرور و تمرین واژگان منتخب از درسهای 1-7 کتاب 504 / منتخب واژگان نمودار ….  با تمرکز روی نگارش

مرور و تمرین واژگان منتخب از درسهای 8-14 کتاب 504 / منتخب واژگان درسهای 1 تا 4 کتاب VFI ….  با تمرکز روی نگارش

مرور و تمرین واژگان منتخب از درسهای 15-21 کتاب 504 / منتخب واژگان درسهای 5 تا 8 کتاب VFI ….  با تمرکز روی نگارش

مرور و تمرین واژگان منتخب از درسهای 22-28 کتاب 504 / منتخب واژگان درسهای 9 تا 12 کتاب VFI ….  با تمرکز روی نگارش

مرور و تمرین واژگان منتخب از درسهای 29-35 کتاب 504 / منتخب واژگان درسهای 13 تا 16 کتاب VFI ….  با تمرکز روی نگارش

مرور و تمرین واژگان منتخب از درسهای 37-42 کتاب 504 / منتخب واژگان درسهای 17 تا 20 کتاب VFI ….  با تمرکز روی نگارش

مرور و تمرین منتخب واژگان درسهای 21 تا 25 کتاب VFI / بسته همنشینهای واژگانی 1 ….  با تمرکز روی نگارش

مرور و تمرین بسته همنشینهای واژگانی 2 و 3….  با تمرکز روی نگارش

S

 • برنامه دوره و تمرین Speaking
 • 8 هفته و هفته ای یک جلسه 60 دقیقه ای
 • مدرس: نیکامهر غفاریان

یک نمونه آزمون آیلتس / تکنیک شماره  25 ….. تمرکز کامل روی speaking

یک نمونه آزمون آیلتس / تکنیکهای شماره 26 ….. تمرکز کامل روی speaking

یک نمونه آزمون آیلتس / تکنیکهای شماره 27….. تمرکز کامل روی speaking

یک نمونه آزمون آیلتس / تکنیکهای شماره 28….. تمرکز کامل روی speaking

یک نمونه آزمون آیلتس / تکنیکهای شماره 29….. تمرکز کامل روی speaking

یک نمونه آزمون آیلتس / تکنیکهای شماره 30….. تمرکز کامل روی speaking

یک نمونه آزمون آیلتس / تکنیکهای شماره 31 ….. تمرکز کامل روی speaking

یک نمونه آزمون آیلتس ….. تمرکز کامل روی speaking

O

برنامه دوره و تمرین سایر مهارتها:

Writing

Reading

Listening

مدرس: بهروز غفاریان

هر هفته یک درس کامل از Improve your writing  / یک رایتینگ تسک 1و2 تحلیلی از ماکار 

کار تحلیلی روی کتابهای 16 و 17 با روش مورد نظر استاد

 • کار روی پادکست هر شب یکی
 • تمرین تحلیلی روی کتاب 16 و 17 با روش مد نظر استاد

X

آزمونهای آخر هفته:

هر هفته یک آزمون کامل از کتاب Official IELTS

مدرس: بهروز غفاریان

تست شماره 1 کتاب OFFICIAL TESTS

تست شماره 2 کتاب OFFICIAL TESTS

تست شماره 3 کتاب OFFICIAL TESTS

آزمون ماک شماره 1

تست شماره 4 کتاب OFFICIAL TESTS

تست شماره 5 کتاب OFFICIAL TESTS

آزمون ماک شماره 2

تست شماره 6 کتاب OFFICIAL TESTS

دیدگاهتان را بنویسید