1. تولید نفت خام در ابتدای سال 2009 در پایین ترین سطح خود یعنی 10 میلیون بشکه بود.
  2. نفت خام سال 2009 را با تولید 10 میلیون بشکه در ماه ژانویه آغاز کرد.
  3. این کشور در ژانویه ی 2009 اندکی بیش از 10 میلیون بشکه نفت تولید کرد.
  1. The production of oil was at its lowest point nearly 10 million barrels at the beginning of 2009.
  2. Oil started the year 2009 at 10 million barrels in January.
  3. This state produced well above 10 million barrels of oil in Jan 2009.

چه عاملی باعث موفقیت در یک حرفه / بیزینس میشود؟

What do you think makes a business successful?

شغل شما چیه؟

What do you do for a living?

چگونه نام شما را هجی کنم / بنویسم؟ با s یا با z ؟

How do you spell your name? with S or Z?