12

گام

برنامه آموزشی گام دوازدهم تایملاین:

  • شماره های تکراری (مثلا دو تا 35 داریم) یکی مربوط به داوطلبان جنرال است و دیگری برای داوطلبان آکادمیک می باشد.
  • با ریتم استاندارد: هر هفته یک گام = 3 جلسه، یعنی یک روز درمیان یک جلسه 90 الی 120 دقیقه کار و تمرین
  • با ریتم شتابان و فشرده: هر هفته دو گام = 6 جلسه یعنی هر روز 90 الی 120 دقیقه کار و تمرین
  • لطفا و حتما به ترتیب شماره جلسه ها کار شود.
آیلتس رایتینگ

Writing

upper-intermediate

گام: 12

جلسه 37 از 100

37

نگارش نامه های عذر خواهی apology و نصیحت advice

top speaking

Speaking

intermediate

گام: 12

جلسه 36 از 100

36

صحبت در باره personalities & character

آیلتس رایتینگ

Writing

upper-intermediate

گام: 12

جلسه 35 از 100

35

نگارش آیلتس جنرال - نامه invitation و قبول آن.

آیلتس رایتینگ

Writing

upper-intermediate

گام: 12

جلسه 35 از 100

35

نگارش نمودار در آیلتس: فلوچارت

گرامر آیلتس

Grammar

upper-intermediate

گام: 12

جلسه 34 از 100

34

گرامر جمله های مجهول و گرامر ضمیرهای موصولی

تمام حقوق برنامه تایملاین برای وبسایت talktic.ir و بهروز غفاریان محفوظ است. 1402 / 2023