فاکتورهای رایتینگ: Cohesion & Coherence

BehruzGH

BehruzGH

در این مقاله به این سوالات پاسخ داده ایم:

CohesionCoherenceIELTS Writing

  1. همبستگی متن / coherence   تابع دو زیر مجموعه ای “ترتیب منطقی متن” و “سازماندهی مناسب” است که کمک میکند متن شما بخوبی قابل فهم و دنبال کردن باشد.
  2. پیوستگی متن / cohesion ارتباط صحیح بین اجزای متن (بین جمله ها) و (بین پاراگرافها) است.

Coherence

  1. همبستگی متن / coherence نیازمند برنامه ریزی نگارش است. وقت بگذارید در حد 3-4 دقیقه قبل از رایتینگ ، و برای نوشتار خود فکر کنید و طرح ساده ی آنرا بریزید. هر ایده در یک پاراگراف و به دنبال هر ایده یکی دو جمله در توضیح آن ، و دست آخر یک یا دو مثال بیاورید. این همان قانون 1-2-3 درس قبل است که به آن I-E-E هم میگویند.

Cohesion 1

از مهمترین ابزار پیوستگی متن (cohesion ) ، عبارات و کلمات ربط هستن بین دو جمله و بین پاراگراف ها. بسته به مفهوم و به تناوب و با تنوع از اینها بهره بگیرید. در عین حال از استفاده ی بیش از اندازه از آنها بپرهیزید.

Cohesion 2

  1. از ابزار دیگر ایجاد پیوستگی متن ، استفاده از ضمیر و یا کلمات جایگزین مانند مترادف ها (synonyms) است:

Cohesion 3

بهترین کار برای تسلط بر نکات نگارشی ، تمرین کردن مداوم و اندیشیدن به موضوعات مختلف است:
• ابتدا با کار روی کاربرد عبارات بالا در جمله های مرکب ( 2 جمله ای) کار کنید.
• سپس به نوشتن پاراگراف روی بیاورید. تمرین روی قانون 1-2-3 یا (I_E_E)
موضوعات مختلف را در ذهن مرور کنید و برای آنها پاراگراف طراحی کنید. می توانید از جستجوی اینترنتی روی موضوعات پر بسامد مانند (traffic, health care, education, …) نیز بهرهمند شوید.

پرسش خود را از طریق این فرم برای مشاور خود ارسال کنید و جواب آنرا در ایمیل یا صفحه کاربری خود دریافت نمایید.

( برای مشاهده فرم، باید وارد شده باشید.)