فاکتورهای رایتینگ: Grammar Accuracy

BehruzGH

BehruzGH

در این مقاله به این سوالات پاسخ داده ایم:

Grammar Various structureAccuracy

 1. تنوع ساختارهای گرامری   
  1. جمله های معلوم و مجهول
  2. ساختارهای شرطی
  3. جمله واره های اسمی، صفتی، قیدی
  4. جمله های ساده، مرکب، پیچیده
  5. جمله های بسط داده شده
 2. دقت و صحت کاربرد
  1. در ساختارهای اصلی، زمانها، جمع و مفرد، معلوم و مجهول هرگز خطا نداشته باشید.
  2. ساختارهای پیچیده گرامری را در صورتی استفاده کنید که تقریبا بی غلط مینویسید.

Grammar Checklist

 1. تمرین روی چک لیست گرامر
  1. آیا زمانها را درست تشخیص داده ام؟
  2. جمع و مفرد را رعایت کرده ام؟
  3. حروف تعریف a /an/ the استفاده کرده ام؟
  4. اسم های غیر قابل شمارش / قابل شمارش
  5. شکل صحیح فعل
  6. کاما / نقطه / آپاستروف

Complex Sentences

 1. تنوع ساحتاری جمله ها
  1. جمله های ساده simple تعدادشان زیاد نباشد.
  2. جمله های مرکب compound در هر پاراگراف یکی دو تا استفاده کنید.
  3. جمله های پیچیده complex در هر پاراگراف یکی دو تا بنویسید.
  4. یک جمله مرکب پیچیده compound-complex پاراگراف شما را غنی تر میکند

Punctuation

 1. کاربرد عناصر سجاوندی (کاما، آپاستروف، نقطه، …)
  1. انتهای همه ی جمله ها نقطه بگذارید.
  2. کاما خیلی مهم است، گتهی حتی معنی جمله را تغییر می دهد.
  3. از علامت تعجب زیاد استفاده نکنید. اصلا استفاده نکنید.
  4. جمله سوالی نمی نویسیم پس علامت سوال هم معنی ندارد.
  5. آپاستروف مالکیت ، مخفف، …. را بشناسید و آگاهانه استفاده کنید.

پرسش خود را از طریق این فرم برای مشاور خود ارسال کنید و جواب آنرا در ایمیل یا صفحه کاربری خود دریافت نمایید.

( برای مشاهده فرم، باید وارد شده باشید.)